Φάσεις Διαγωνισμού

Α' Φάση 28ου ΠΔΠ
Αποτελέσματα Α Φάσης 28ου ΠΔΠ
B' Φάση 28ου ΠΔΠ
Αποτελέσματα Υποβολών Β Φάσης
Γ' Φάση 28ου ΠΔΠ - CAMP
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τελικής Φάσης - Ανακοίνωση Τελικής Κατάταξης μετά το CAMP