Φάσεις Διαγωνισμού

Α' Φάση 27ου ΠΔΠ
Αποτελέσματα Α Φάσης 27ου ΠΔΠ
B' Φάση 27ου ΠΔΠ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Β Φάσης
Γ' Φάση 27ου ΠΔΠ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Τελικής Φάσης